خواص درماني:

درمان آفت

درمان تبخال

 

مقدار مصرف:

درمان آفت: 4 تا 6 بار در روز هر بار چند قطره با پنبه روي موضوع ماليده شود.

درمان تبخال: حداکثر سه بار در روز 5 تا 10 قطره از محلول را مستقيماً به موضع بماليد.

 

موارداحتياط:

افشره مورد خوراکي نيست مصرف خوراکي بيش از يک سي سي در روز ممکن است عوارضي همچون تهوع و کاهش فشار خون، هذيان و سردرد ايجاد نمايد. در اين صورت بايستي شخص را وادار به استفراغ نمود و فشار  خون شخص راکنترل کرد.

 

 

برچسب: محلول عصاره/افشره مورد Myrtle Essence Solution

منبع: https://www.mums.ac.ir گیاهان دارویی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد