خواص درماني:

ملين

ضدچاقي

 

متابوليسم:

اسانس پرتغال از راه معده و دوازدهه جذب شده و بعد از متابوليسم در کبد دفع شده و مقداري نيز بدون تغيير از راه ادرار دفع مي گردد.

 

مقدار مصرف:

·        بزرگسالان: 10 تا 20 قطره دوبار در روز بعد ازغذادر يک استکان آب سرد (جوشیده سرد شده)

·        کودکان بالاي 4 سال: 5 تا 10 قطره دوبار در روز بعد از غذا در يک استکان آب سرد (جوشیده سرد شده)

 

موارداحتياط:

·        مصرف مقادير زياد اسانس پرتغال سبب تهوع مي شود.

·        چون مواد موجود در اسانس کهنه (سزکوئي ترپنها و دي ترپنها) مي تواند منجر به مسموميت شود بنابراین حتما در تاريخ مجاز مصرف تجويز گردد.

·        مصرف اين افشره براي بيماران مبتلا به فشار خون پايين(Hypotensia) ممنوع مي باشد.

·        LD50 فلاندرن موجود در اسانس ليمو معادل 75/4 گرم بر کيلوگرم وزن بدن مي باشد.

 

 

 

قطره عصاره/افشره پرتغال Orange Essence

منبع: https://www.mums.ac.ir گیاهان دارویی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد