خواص درماني:

مدر

ضدچاقي (پايين آورنده چربي خون (

 

متابوليسم:

اسانس ليموترش از طريق معده و دوازدهه واردخون شده قسمتي بدون تغيير و مقداري نيز به مواد دي ترپني و کينولها تبديل و از راه ادرار دفع مي شود.

 

مقدار مصرف:

·        بزرگسالان: 10 تا 20 قطره دوبار در روز بعد ازغذادر يک استکان آب سرد (جوشیده سرد شده)

·        کودکان بالاي 4 سال: 5 تا 10 قطره دوبار در روز بعد از غذا در يک استکان آب سرد (جوشیده سرد شده)

 

موارداحتياط:

·        زياده روي در مصرف اسانس ليمو موجب بروز فراموشي مي گردد.

·        مصرف اين افشرده براي بيماران مبتلابه فشارخون(Hypotension) پايين ممنوع مي باشد.

·        LD50 لينالول موجود دراسانس ليمو معادل 500 ميکروگرم بر کيلوگرم وزن بدن مي باشد.

·        LD50 فلاندرن موجود در اسانس ليمو معادل 75/4 گرم بر کيلوگرم وزن بدن مي باشد.

 

 

منبع: https://www.mums.ac.ir گیاهان دارویی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد