انواع روش های عصاره /افشره گیری از گیاهان

Extraction is the first step to separate the desired natural products from the raw materials.  Extraction methods include solvent extraction, distillation method, pressing and sublimation according to the extraction principle

استخراج اولین مرحله برای جدا کردن محصولات طبیعی مورد نظر از مواد اولیه است. روشهای استخراج شامل استخراج با حلال ، روش تقطیر ، پرس و تصعید طبق اصل استخراج می باشد.