روش استخراج ماکروویو
Microwave-Assisted Extraction (MAE)

 

روش استخراج به کمک ماکروویو:

 

فرانمون (توضیح):

ماکروویو امواج الکترومغناطیسی با فرکانس بالا بین فرکانس رادیویی و ناحیه مادون قرمز از طیف الکترومغناطیسی (3/0 تا 300 گیگا هرتز) می باشد. اخیرا این امواج علاوه بر پختن غذا، کاربرد های دیگري در صنعت از قبیل پردازش مواد، اصلاح خاك و ساخت مواد آلی نیز دارد. برخلاف حرارت معمولی که در آن گرما به آرامی از خارج به داخل یک شیء نفوذ می کند، انرژي ماکروویو سرد است که گرما تولید می کند (حرارت دهی با افت ديالکتریک جایگزین می شود.

 

دانش فنی:

بنابراین، حرارت دهی به طور دقیق در مرکز جسم اتفاق می افتد و گرما از داخل به خارج جسم منتشر می شود. انرژي ماکروویو بر روي مولکولها با انتقال یونی و چرخش دو قطبی اثر می گذارد. در انتقال یونی، یون های داخل محلول زمانیکه میدان الکترومغناطیسی برقرار می شود، مهاجرت می کنند. مقاومت محلول در برابر این جریان منجر به اصطکاك و در نتیجه گرمادهی محلول می شود.

چرخش دو قطبی به معناي جهت گیري دو  قطبی ها با میدان به کار گرفته شده می باشد که در 2450 مگاهرتز،دو قطبی ها به میزان 9/4 × 10 به توان 9  بار در ثانیه به خط و تصادف درمی آیند. این جابه جایی اجباري مولکولی باعث اصطکاك مولکولی و در نتیجه گرمادهی محلول می شود.

انتخاب حلال مناسب کلید موفقیت در استخراج است. در انتخاب حلال مناسب می بایست خاصیت جذب ماکروویو حلال، تعامل حلال با ماتریس گیاهی، و حلالیت آنالیت (ماده تجزیه شده) در حلال درنظر گرفته شود. هر چه دو قطبی لحظه ای حلال بزرگتر باشد، تابش ماکروویو زودتر گرم می شود.

 

مزایا و معایب:

از مزایاي این روش می توان کاهش زمان استخراج، کاهش میزان حلال مصرفی، بهبود عملکرد استخراج، سادگی و هزینه نسبتا پایین را نام برد.

از معایب این روش آسیب به ترکیبات حساس به حرارت، نیاز به یک فیلتر یا توان گریز از مرکز براي حذف کردن جامد باقی مانده در طول فرایند و ضعیف بودن عملکرد براي استخراج ترکیبات غیر قطبی، با قطبیت پایین و یا فرّار می باشد

 

 

 

 

کلیدواژه: داروهای گیاهی، گیاهان دارویی، فناوری های گیاهی، استخراج، حلال دو قطبی لحظه ای، فیلتر، عصاره، امواج ریز، ماکروویو

Keywords: Herbal plants, Medicinal herbs, Herbal/planting Technologies, MAE, Microwave-Assisted Extraction, Bipolar Solvent, Essence, Microwave.

 

مرجع: http://jvs.isav.ir/article_30754.html نشریه علمی صوت و ارتعاش