روش استخراج به کمک فراصوت
Ultrasonic-Assisted Extraction (UAE)

امواج فراصوت امواج مکانیکی:

فراصوت امواج مکانیکى است که براى پراکندگى به محیط الاستیک و صداهایى با فرکانس موجى متفاوت نیاز دارد. امواج فراصوتی با بسامد کمتر از 100 کیلوهرتز و توان بیشتر از یک وات بر سانتیمتر مربع به امواج فراصوتی قدرتی معروف اند. این امواج کاربرد وسیعی در صنایع غذایی دارند و شامل برش، گاززدایی، فیلتراسیون، خشک کردن، همونیژاسیون، ترد کردن گوشت، تعیین کیفیت تخم مرغ، تشکیل امولسیون، تمیز کردن سطوح، استریلیزاسیون تجهیزات، کریستالیزاسیون چربی ها، تسریع واکنش های اکسیداسیون، مهار فعالیت آنزیمها و می کروبها و استخراج ترکیبات مولد عطر و طعم می باشد.

همچنین امروزه از فناوري های صوتی در ارزیابی مواد غذایی، تردي، سفتی و بافت (تعیین خواص فیزیکی) اندازه، شکل، حجم و رطوبت، درجه بندي و جداسازي مواد غذایی، مورد استفاده قرار می گیرد.

ساز وکار اصلی استخراج با امواج فراصوت به پدیده کاویتاسیون مربوط می شود. همانطورکه یک موج صوتى از می ان یک محیط الاستیک عبور می کند، باعث جابه جایى طولى ذرات شده، به عنوان یک پیستون در سطح محیط عمل کرده و در نتیجه یک توالى مراحل انقباض و انبساط صورت می گیرد. این نتایج در یک توالی ناشی از (منقبض) فشرده و (منبسط) حجیم شدن فاز درون محیط است. هنگامی که پیستون در موقعیت باز خود قرار دارد، باعث فشرده سازي محیط و هنگامی که در موقعیت اولیه خود قرار دارد یک فاز حجم (انبساط) را ایجاد می کند. هر محیط یک فاصله مولکولی بحرانی دارد. در محدوده کمتر از این مقدار بحرانی، مایع دست نخورده باقی می ماند، اما بیشتر از این فاصله، مایع از هم می پاشد (تجزیه می شود) و می تواند حفره هایی به وجود آید.

در شرایطی که امواج فراصوت در چرخه انبساط (حجیم شدن) به اندازه کافی قوي باشد، فاصله بین مولکول های مجاور می تواند به فاصله مولکولی بحرانی مایع و یا بیشتر از آن برسد. حفره های  ایجاد شده در محیط همان حباب های  کاویتاسیون هستند که واکنش اثر فراصوتی می باشند. در واقع این حباب های کاویتاسیون قابلیت بزرگ شدن در طول فاز حجیم (انبساط) و کوچک شدن در چرخه فشرده هستند. هنگامی که اندازه این حبابها به نقطه بحرانی می رسد در طول چرخه فشرده از هم می پاشند و مقدار زیادي انرژي آزاد می سازند.

دما و فشار در لحظه فروپاشی حباب کاویتاسیون و در نزدیکی آن تا 5000 درجه کلوین و 2000 اتمسفر در روش حمام فراصوت برآورد شده است. این پدیده به طور چشمگیري باعث ایجاد نقاط داغ درون محیط می شود که قادر است به واکنش شیمیایی سرعت بخشد. هنگامی که این فروپاشی حباب بر روي سطح یک ماده جامد رخ می دهد، دما و فشار بالاي ایجاد شده، میکروجتهایی مستقیم به سمت سطح جامد تولید می کند. این میکروجتها مسئول اثر پاكسازي چربی و مواد زائد توسط فراصوت از سطوح فلزي هستند که به طور گسترده براي شستشوي مواد استفاده می شود.

 

سایر کاربردهای میکروجتها:

کاربرد دیگر میکروجتها در صنایع غذایی استخراج ترکیبات گیاهی است. همانطورکه در شکل2 نشان داده شده است، یک حباب کاویتاسیون می تواند نزدیک سطح ماده گیاهی تشکیل شود.

شکل 2 فروپاشی حباب کاویتاسیون و آزاد سازی مواد گیاهی

شکل:  فروپاشی حباب کاویتاسیون و آزاد سازی مواد گیاهی

 سپس در چرخه فشرده این حباب فرو می پاشد یک میکروجت به سمت ماتریس گیاه ایجاد می شود فشار و دماي بالا در این فرایند دیواره سلولی ماتریس گیاه را تخریب می کند و محتواي آن می تواند در محیط رها شود، این یک ابزار جالب براي استخراج جزئی ذره ها از محصولات طبیعی است.

 

راکتورهای آزمایشگاهی در مقیاس صنعتی:

معمولا دو نوع مختلف از تجهیزات فراصوت در آزمایشگاه استفاده می شود.

 

حمام فراصوت:

 

شکل زیر حمام فراصوت است که براي پراکندگی جامد در حلال استفاده می گردد. فراصوت به طور چشمگیري اندازه ذرات جامد را کاهش می دهد که باعث افزایش قابلیت انحلال پذیري آن می شود.

سیستمهاي معمول فراصوت (پروب و حمام)

شکل: سیستمهاي معمول فراصوت (پروب و حمام)

 

بدین منظور روش های  گاززدایی (محلولها) و یا حتی پاك کنندگی مواد کوچک از ظروف شیشه ای در داخل حمام، استفاده می شود. حمام فراصوت کمتر براي واکنش های  شیمیایی استفاده می شود حتی اگر به کارگیري اش آسان و از لحاظ اقتصادي سودمند باشد. زیرا قابلیت تکرارپذیري واکنش کم است. در واقع، شدت تحویل پایین است و توسط آب داخل حمام و دیواره های  ظروف شیشه ای  مورد استفاده، آزمایش تضعیف می شود.

 

سیستم پروب فراصوت:

سیستم پروب فراصوت بسیار قويتر است. زیرا شدت فراصوت در مقایسه با حمام فراصوت در یک سطح کوچک (تنها در نوك پروب) انتشار می یابد.

تغییر دیگر در این است که پروب به طور مستقیم در فلاسک (ظرف) واکنش غوطه ور است، بنابراین تضعیف کمتر اتفاق می افتد. این سیستم پروب به طور گسترده براي فراصوت دهی نمونه ها با حجم کم استفاده می شود اما بایستی به طور ویژه مراقب بود زیرا افزایش سریع دما در نمونه اتفاق می افتد.

 

راکتور فراصوت:

شکل زیر مربوط به راکتور استخراج سونو (فراصوت) ویژه توسط شرکت فرانسوی Reus (www.Etsreus.com) می باشد.

راکتورآزمایشگاهی استخراج فراصوت

شکل: راکتورآزمایشگاهی استخراج فراصوت

 

مزیت اصلی این نوع دستگاه این است که محصولات طبیعی و حلال استخراج می تواند در یک ظرف مخلوط و فراصوت به صورت مستقیم به مخلوط به کار گرفته شود.

 

دستگاه های صنعتی فراصوت:

براي اجراي صنعتی و یا آزمایش های  آزمایشگاهی در مقیاس بالا شرکت Reus همچنین راکتورهایی از 30 تا 1000 لیتر را توسعه داده است.

تجهیزات فراصوت صنعتی

شکل: تجهیزات فراصوت صنعتی

 

سیستم های  پمپ کردن به حمام فراصوت جهت پرکردن حمام فراصوت، بهم زدن مخلوط و خالی کردن آن در پایان آزمایش اضافه شده است.

 

مزایا و معایب:

از مزایاي این روش می توان افزایش سرعت عصاره گیری و کاهش زمان، افزایش عملکرد، مصرف کم حلال و قابلیت استفاده از انواع حلال، بهبود کیفیت عصاره (از لحاظ خواص آنتی اکسیدانی) و کاهش دما و امکان استخراج ترکیبات حساس به حرارت را نام برد.

معایب این روش، تضعیف امواج در حضور یک فاز پخش شده، نیاز به فیلتراسیون و جدا کردن عصاره از ماده گیاهی، محدود شدن بخش فعال فراصوت درون استخراج کننده به ناحیه پیرامون پروب، خوردگی پروب در اثر مرور زمان و تخریب برخی از ترکیبات در اثر اعمال فراصوت به خصوص در شدت های  بالا و زمان های  زیاد است.

 

کلیدواژه: داروهای گیاهی، گیاهان دارویی، فناوری های گیاهی، استخراج، حلال پرشتاب، سیال فوق بحرانی، عصاره، فراصوت، ماکروویو

 

Keywords: Herbal plants, Medicinal herbs, Herbal/planting Technologies, Extract, High-speed Solutions, Super Critical Fluid, Essence, Microwave.

 

مرجع: http://jvs.isav.ir/article_30754.html نشریه علمی صوت و ارتعاش