داروهای گیاهی
Herbal Medicines

 

مزیت داروهای گیاهی:

افزايش مقاومت دارويي ميکروارگانيسم ها و عدم کفایت داروهاي شيميايي معمول مورد استفاده در درمان بيماري هاي عفوني از يک سو و افزايش آگاهي و توجه هر چه بيشتر مصرف کنندگان و متوليان بهداشتي به اثرات مضر نگهدارنده هاي غذايي، شيميايي و سنتتيك از سوي ديگر، موجب انجام تحقيق هاي گسترده جهت دستيابي به ترکيب هاي طبيعي با دامنه وسيع فعاليت هاي بيولوژي مشتق از منابع گياهي، حيواني و ميکروبي شده است، تا علاوه بر افزايش ماندگاري غذا از اثرات مضر نگهدارنده هاي شيميايي مصون باشند. اثرات ضد ميکروبي اسانس هاي گياهي عليه باکتري هاي گرم مثبت و گرم منفي در بسياري از مطالعه ها تأييد شده و در بسياري از موارد اين خصوصيات را در ارتباط با حضور اجزاي فعال مونوترپن ها گزارش نموده اند.

 

مکانیسم عملکردی داروهای گیاهی:

مکانيسم عملکردي اسانس ها در ارتباط با ترکيب شيميايي و فعاليت ضد ميکروبي آنها بوده، ولي در تمامي موارد از مکانيسم مشابه ای برخوردار نيستند، با وجود اين در اغلب موارد تأثير اسانس هاي گياهي بر ساختار ديواره سلولي تأييد شده است. ويژگي آب گريزي اسانس ها سبب نفوذ آنها در ليپيد غشاء سلولي و افزایش نفوذپذیري آن مي گردد، که اين امر سبب اختلال در کليه فعاليت هاي حیاتي وابسته به غشاي سلولي، خروج يون ها، ترکيب هاي حياتي و در نهايت مرگ سلول خواهد شد. اثرات سمي روي ساختار و عملکرد غشاء به طور کلي توجيه کننده عملکرد ضد ميکروبي اسانس هاي گياهي و ترکيب هاي مونوترپنيدهاي آنها مي باشد.

 

مسموميت غذايي استافيلوکوکي از مهم ترين مسموميتهاي غذايي به شمار مي آيد، به طوري که از مجموع حدود ٢٤ ميليون مورد کل مسموميت هاي غذايي گزارش شده در کشور ايالات متحده امريکا 9/8 مورد آن مربوط به استافيلوکوکوس اورئوس بوده که بيش از يک سوم موارد کل مسموميت هاي غذايي در اين کشور است. بطور كلي، گزارش هاي اخير حاكي از آن است كه اين ميكروارگانيسم از مهم ترين باكتري هاي بيماري زا در ارتباط با صنايع فرآورده هاي شير و گوشت و بسياري از مواد غذايي ديگر مي باشد.

 

از آنجا که استافيلوکوکوس اورئوس توزيع بسيار گسترده اي داشته و حذف کامل آن در بعضي غذاها غير ممکن است، کنترل رشد آن در غذا ضروري است. بنابراين تلاش براي يافتن نگهدارنده مناسب جهت جلوگيري از رشد اين باکتري خواهد بود.

 

 

 

کلمات کلیدی: داروهای گیاهی، گیاهان دارویی، اسانس، استافيلوکوکوس اوروئوس

Keywords: Herbal plants, Medicinal herbs, Essence, Staphylococcus aureus,

مرجع: (محمودی, تاجیک، فرشید، احسانی، زارع و مرادی. مقاله تعيين تركيبات شيميايي و اثرات ضد ميكروبي اسانس پونه كوهي عليه باکتري استافيلوکوکوس اورئوس1390)

Reference