بیماری های مرتبط با گیاهان


Herbal and Plants' related Sicknesses

بیماری های مرتبط با گیاهان در این بخش به دو دسته بیماری هایی که بر گیاهان وارد می شوند و آنها یا محصولات نهایی را نابود می کنند و بیماری هایی که از گیاهان ناشی شده بر سایر موجودات بویژه انسان ها تاثیر می گذارند تقسیم می گردند. همچنین درمان های موثر با استفاده از بخش های گوناگون گیاهان در بخش جداگانه بررسی می شوند. در نهایت درمان های لازم برای گیاهانی که دچار بیماری شده اند نیز در بخش دیگری مورد مطالعه قرار می دهیم.