خواص درماني:

ضدعفوني کننده

 

مقدار مصرف:

4 قطره را در 100 سي سي آب جوشيده و يا دستگاه بخور ريخته و بخور مي دهند (4 بار در روز (

 

 

 

برچسب: بخورعصاره/افشره اکاليپتوس  Eucalyptus Essence Steam Therapy

منبع: https://www.mums.ac.ir گیاهان دارویی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد